Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.reynaers.pl.

Wszelkie dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO, Dz. Urz. UE L119, s. 1).

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Reynaers Aluminium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000025840.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

Poprzez stronę internetową zbieramy dane osobowe w następujących przypadkach:

  • adres e-mail - w celu subskrypcji newslettera w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • adres e-mail, numer telefonu – w celu obsługi formularza kontaktowego, w związku z kierowanym zapytaniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

w celu umożliwienia dostępu klientom do informacji technicznych o produktach Reynaers w ramach Extranet (nazwa firmy, imię, nazwisko, e-mail, stanowisko, państwo, nr klienta Reynaers, adres, fax, język, działalność zawodowa) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

adres e-mail i inne dane osobowe niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi upoważnionymi do prowadzenia w tym zakresie postępowań – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż wynika to z przepisów prawnych oraz celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, albo do momentu zakończenia przez Administratora świadczenia usługi newsletter lub realizacji celu, w ramach którego zostały zgromadzone, lub do czasu upływu roszczeń, o ile takie po wycofaniu zgody lub zakończeniu świadczenia usługi istnieją. Dodatkowo, do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz dane związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi newsletter lub brak możliwości obsługi formularza kontaktowego. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach gromadzenia danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przekazywane dostawcą usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu strony internetowej na zasadach określonych w zawartych z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak np. w dostawcami systemów marketingu. hostingu itp. Dostawcy Ci mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe mogą być także przekazane organom państwowym na podstawie złożonych żądań w oparciu o stosowne przepisy prawne.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane dotyczą – stosownie od okoliczności – przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do sprostowania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się kontaktować kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Reynaers Aluminium Sp. z o.o. lub mailowo na adres e-mail Reynaers.PL.IOD@reyaners.com wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie i/lub przetważanie danych osobowych, wypełnij ten dokument i potwierdź link wysłany na twój adres e-mail.

 

POLITYKA COOKIES I DANE ANALITYCZNE

Wszelkie informacje, które zbieramy automatycznie, związane są w wykorzystywaniem przez Państwa strony internetowej. Informacje te są anonimowe i zbierane za pomocą plików dziennika serwera. Pliki dziennika zapisują informacje ogólne, takie jak liczba odwiedzin na naszej stronie internetowej, rodzaje wykorzystywanych przeglądarek internetowych i rodzaj pobieranych plików, ale nigdy nie zapisują danych osobowych. Informacje z plików dziennika pozwalają nam na tworzenie lepszej treści celujących w Państwa preferencje. Niektóre z naszych stron wykorzystują cechę Państwa przeglądarki zwaną „plikami cookies”. Same pliki cookies nie są w stanie pozyskać od Państwa jakichkolwiek danych osobowych. Takie pliki cookies identyfikują Państwa komputer - ale nie Państwa - w naszych serwerach kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Pod warunkiem, że Państwo sami nas poinformują, firma Reynaers Aluminium Sp. z o.o. nie będzie wiedziała, kim państwo są, nawet, jeśli przypiszemy Państwa komputerowi plik cookie. Co więcej, strona internetowa może czytać jedynie pliki cookies wygenerowane przez tę stronę. Strona korzysta z analitycznych plików cookies stron trzecich.

Pliki cookies między innymi pozwalają na personalizowanie dla Państwa strony internetowej oraz zapewnianie Państwu informacji pasujących do Państwa potrzeb i pragnień. Na przykład, kiedy wybiorą Państwo język i typ odwiedzającego, plik cookie przypisywany jest Państwa komputerowi po to, aby nie musieli Państwo dokonywać tego wyboru ponownie. Kiedy pobierają Państwo dokumenty lub pliki z naszego portalu klienta, do Państwa komputera przypisywany jest plik cookie tak, aby otrzymywali Państwo informacje o aktualnych wersjach tych dokumentów.

Reynaers Aluminium Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.